(1)
Hà, T. Đ.; Huỳnh, T. M. D.; Mai, H. N. ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA CAO CHIẾT LÁ XOÀI (MANGIFERA INDICA L., ANACARDIACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG. ctump 2023, 188-196.