(1)
Trần, C. L.; Nguyễn, M. P.; Phan, V. H.; Võ, P. M. T.; Nguyễn, T. N. T.; Nguyễn, H. Á. U.; Trần, T. H. N. ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ PHỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TÁI PHÁT CƠN HEN Ở TRẺ HEN PHẾ QUẢN CẤP 6-15 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. ctump 2022, 156-163.