(1)
Sơn, T. M. N.; Nguyễn, V. Đ.; Phù, T. N.; Tô, A. Q.; Võ, T. N.; Nguyễn, T. T. T. GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN XÂM LẤN TẠI CHỖ VÀ DI CĂN HẠCH VÙNG CỦA UNG THƯ TRỰC TRÀNG. ctump 2023, 92-98.