(1)
Nguyễn, T. M. D.; Phan, T. T. N.; Trần, T. Y. D.; Hà, T. K. P.; Lê, H. L.; Nguyễn, T. K. T. NGUY CƠ TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022. ctump 2022, 129-136.