(1)
Lương, T. L.; Nguyễn, T. M. L.; Thị , K. T.; Nguyễn, T. K. L.; Nguyễn, P. B.; Lạc , T. K. N.; Huỳnh , V. B. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM TOXOCARA TRÊN BỆNH NHÂN MÀY ĐAY MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump 2023, 89-98.