(1)
Dương, P. L.; Nguyễn, T. Đ.; Phạm, C. M. T.; Lê, M. B. NGHIÊN CỨU CƠ CẤU CHI PHÍ VÀ KHẢ NĂNG TỰ CHI TRẢ CHO CHĂM SÓC Y TẾ Ở NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2022. ctump 2022, 114-121.