(1)
Mai, H. H. S.; Nguyễn, T.; Nguyễn, T. N. N.; Võ , T. L. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC HỢP LÝ HEN PHẾ QUẢN CẤP Ở BỆNH NHI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI CÀ MAU NĂM 2022-2023. ctump 2023, 182-188.