(1)
Nguyễn, T. L. E.; Nguyễn, T.; Phạm, T. N. N.; Trần, T. N. L. NGHIÊN CỨU IN VITRO SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI CÓ VÀ KHÔNG CÓ TẠO MÀNG SINH HỌC (BIOFILM). ctump 2023, 196-203.