(1)
Nguyễn, N. N. T.; Tống, T. L.; Đặng, D. K.; Nguyễn, T. T. Đ. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG POLYPHENOL TOÀN PHẦN TRONG CAO ĐẶC RAU CÀNG CUA (PEPEROMIA PELLUCIDA (L.) KUNTH) BẰNG QUANG PHỔ UV-VIS. ctump 2022, 62-68.