(1)
Nguyễn, D. G. B.; Nguyễn, T. T. N.; Thái, Q. D.; Ngô, A. Đức; Thái, N. H.; Vương, V. H.; Chiêm, N. M.; Lê, C. N.; Nguyễn, T. T. N.; Nguyễn, T. H. N.; Nguyễn, N. N. T. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG HỖ TRỢ GIẢM CÂN CHIẾT XUẤT TỪ LÁ DÂU TẰM, LÁ SEN, LÁ TRÀ XANH VÀ QUẢ MƯỚP ĐẮNG . ctump 2023, 149-157.