(1)
Nguyễn, T. N.; Dương, P. L.; Nguyễn, T. T.; Phạm, N. A. T.; Trịnh, T. V. KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH BAO CAO SU PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM HIV/AIDS Ở SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump 2022, 54-62.