(1)
Nguyễn , T. M. T.; Nguyễn, K. D. T.; Dương, H. N. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM SỤN VÀNH TAI CÓ TỤ DỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2023. ctump 2023, 8-15.