(1)
Bùi, Q. Y.; Nguyễn, K. L.; Võ, N. H. T.; Đặng, T. T.; Dương, P. N.; Lâm, N. A.; Lê, M. H. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ GIAI XUÂN, HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump 2022, 40-47.