(1)
Dương, T. T. V.; Trương, T. N. H.; Phạm, H. K.; Trần, X. Q.; Đỗ, T. T. T. BẠCH CẦU ÁI TOAN MÁU – DẤU ẤN SINH HỌC TIÊN LƯỢNG ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. ctump 2022, 1-7.