[1]
Lữ, T.P., Trần, H.T.C., Nguyễn , U.K., Tạ , T.T., Kim , T.T.T., Trần , V.H. và Trương , N.T. 2023. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG TẠP ETHYL-(E/Z)-3-(2-CARBETHOXY-2-CYANOETHENYL) AMINO-1HPYRAZOL-4-CARBOXYLAT CÓ KHẢ NĂNG GÂY ĐỘT BIẾN GEN CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS/MS . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 164-171. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.976.