[1]
Lý Thành Du và Nguyễn Như Nghĩa 2022. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VI KHUẨN SINH MEN BETALACTAMASE PHỔ RỘNG Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU PHỨC TẠP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-202. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 48 (tháng 11 2022), 106-113. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.97.