[1]
Vũ, .T.B.V. và Trần , T.P. Đan . 2023. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI RĂNG TRƯỚC TRÊN BẰNG MÃO SỨ ZIRCONIA . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 41 (tháng 5 2023), 190-197.