[1]
Sôn, N.K. và Ngô, T.B.N. 2023. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SỨC KHOẺ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG NĂM 2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 87-94. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.727.