[1]
Trần, Q.K., Bùi, Q.N., Ông, H.T., Nguyễn, T.N.H., Nguyễn, Đức T., Phạm, M.Q., Nguyễn, B.T.H., La, G.T.V., Nguyễn, H.T.H. và Nguyễn, M.C. 2023. NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI DỊCH NÃO TỦY Ở SƠ SINH BỆNH LÝ NHIỄM TRÙNG NẶNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 98-106. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.719.