[1]
Đào, L.C., Đinh, K.M.A., Nguyễn, T.C.D., Cao, L.G.H., Lê, N.H., Nguyễn, T.T.H., Trần, C.T.L., Phạm, N.Q.T., Võ, Đào T.V. và Nguyễn, N.N.T. 2023. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KEM Ủ TÓC MEN BIA HỖ TRỢ PHỤC HỒI TÓC HƯ TỔN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 113-121. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.717.