[1]
Đào, L.C. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KEM Ủ TÓC MEN BIA HỖ TRỢ PHỤC HỒI TÓC HƯ TỔN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 113–121. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.717.