[1]
Lưu, T.T. và c.s. 2023. TRẢI NGHIỆM THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 145–151. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.704.