[1]
Nguyễn, T.X.T., Đặng, T.P.T., Lê, H.L., Nguyễn, T.Q., Đặng, T.H.T. và Lê, N.T.H. 2023. KHẢO SÁT PHÂN BỐ MẠNG LƯỚI BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 131-137. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.702.