[1]
Trần, T.T.N., Lê, H.L., Nguyễn, T.Q., Nguyễn, T.T.T. và Trần, Q.H. 2023. VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA INTERLEUKIN 6 TRONG COVID-19 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 103-113. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.699.