[1]
Hà, P.H., Phan, T.T.T., Nguyễn, T.N.T., Nguyễn, T.H.V. và Hồ, K.C. 2023. HIỆU QUẢ CỦA MẶT NẠ THANH QUẢN I-GEL TRONG GÂY MÊ ĐỂ CẮT TÚI MẬT NỘI SOI . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 6-13. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.686.