[1]
Nguyễn, T.K.N. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐA HÌNH GEN CYP2C19 VÀ GIÁ TRỊ CỦA TỈ SỐ TẾ BÀO VIÊM TRONG KHẢ NĂNG TIÊN LƯỢNG BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 343–350. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.683.