[1]
Dang, Q.V., Dang, V.Q., Ngo, T.T.H., Nguyen, P.T.T., Nguyen, T.N.Y. và Nguyen, T.N. 2023. DENTAL CARIES AND ORAL HYGIENE STATUS AMONG STUDENTS AT VO TRUONG TOAN ELEMENTARY SCHOOL, NINH KIEU DISTRICT, CAN THO CITY IN 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 5 (tháng 3 2023), 98-104. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i5.647.