[1]
Le, L.V., Phan, K.H., Pham, K.A.T., Nguyen, A.D., Lam, K.T. và Vo, N.H.P. 2023. IDENTIFYING PREOPERATIVE PHYSICAL STATUS AND UNDERLYING DISEASES USING 2019 AMENDED ASA-PS CLASSIFICATION . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 5 (tháng 3 2023), 57-64. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i5.641.