[1]
Le, L.V. và c.s. 2023. IDENTIFYING PREOPERATIVE PHYSICAL STATUS AND UNDERLYING DISEASES USING 2019 AMENDED ASA-PS CLASSIFICATION. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 5 (tháng 3 2023), 57–64. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i5.641.