[1]
Nguyen, T.T.N., Tran, T.H.N. , Nguyen, H.A.U., Nguyen, T.N.T., Pham, M.Q. và Bui, Q.N. 2023. CLINICAL CHARACTERISTICS, PARACLINICAL, AND TREATMENT RESULTS OF EOSINOPHILIC MENINGITIS IN CHILDREN: A CASE SERIES . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 5 (tháng 3 2023), 36-41. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i5.638.