[1]
Vo, L.Q.T., Tran, V.P., Nguyen, T.M.N., Nguyen, H.K.M., Tran, V.D. và Pham, K.A.T. 2023. SLEEP QUALITY AND ASSOCIATED FACTORS AMONG THIRD-YEAR MEDICAL STUDENTS AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 5 (tháng 3 2023), 29-35. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i5.637.