[1]
Huỳnh, N.H.P. và c.s. 2023. TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM VÀ ĐỘC TẾ BÀO CÁC DẪN CHẤT 2-METHYLIMIDAZOL-4,5-DICARBOXAMID BẤT ĐỐI XỨNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 369–377. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.631.