[1]
Nguyễn, P.V. và c.s. 2023. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 65–75. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.621.