[1]
Nguyễn, P.V., Hoàng, T.N.V., Nguyễn, Đoàn T.Q., Trần, V.L., Nguyễn, T.T.H. và Nguyễn, P.T. 2023. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 65-75. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.621.