[1]
Lữ, T.P., Nguyễn, D.G.B., Vương, V.H., Trương, L.M.T., Trương, N.T., Trần, V.H. và Nguyễn, Đức T. 2023. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI TẠP A, B, C, D, E, F CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS/MS . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 147-153. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.608.