[1]
Lữ, T.P. và c.s. 2023. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI TẠP A, B, C, D, E, F CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS/MS. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 147–153. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.608.