[1]
Nguyễn, P.H., Lê, T.M.N. và Đặng, D.K. 2023. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BÁN THUỐC Ở CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 122-128. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.604.