[1]
Nguyễn, H.T., Phù, T.N., Dương, Q.T., Nguyễn, T.H., Mai, Q.T., Trần, T.B.P., Cao, T.P. và Huỳnh, Đăng K. 2023. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC SÂU FASTER R-CNN ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI CÁC TỔN THƯƠNG KHU TRÚ THƯỜNG GẶP Ở GAN TRÊN ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 80-87. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.598.