[1]
Huỳnh, L.N.H., Lê, V.P.K., Lê, H.M.D., Nguyễn, P.V. và Đỗ, T.T. 2023. NGHIÊN CỨU TRIỆU CHỨNG RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG HÀM VÀ CÁC YẾU TỐ TÂM LÝ THÓI QUEN TRÊN SINH VIÊN NHA KHOA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 30-37. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.581.