[1]
Huỳnh , T.M.D. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KHẨU TRANG CHỨA TINH DẦU. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 63–70. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.559.