[1]
Huỳnh , L.T.T. và c.s. 2023. GIÁ TRỊ ĐIỆN TÂM ĐỒ, THANG ĐIỂM WELLs, D-DIMER TRONG CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔI. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 330–335. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.536.