[1]
Trần , P.N., Nguyễn , H.B., Nguyễn , V.A.T. và Trương , .X.L. 2023. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 56 (tháng 1 2023), 101-107. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.524.