[1]
Nguyễn, T.L.T., Lê, C.N., Nguyễn, T.V.A., Hoàng, T.T.D. và Nguyễn, M.T. 2023. BÀO CHẾ DẦU GỘI CHỨA VỎ BƯỞI, BỒ KẾT, HƯƠNG NHU. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 56 (tháng 1 2023), 16-22. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.494.