[1]
Ngô , V.Đ. 2023. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TÁI PHÁT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÁI PHÁT TRÊN BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT TẠI TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 71–77. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.483.