[1]
Nguyen, L.Q. và Phan, T.X.Q. 2022. A CASE REPORT OF PLATELETS PHAGOCYTOSIS BY PERIPHERAL BLOOD MONOCYTES IN A PATIENT WITH SEPSIS. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 4 (tháng 10 2022), 123–126. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.481.