[1]
Nguyen, P.H. và c.s. 2022. ASSESSMENT OF COMMUNITY PHARMACISTS’ COUNSELING SKILLS ON SELLING ANTIBIOTICS IN CAN THO CITY, VIETNAM: A SIMULATED PATIENT STUDY. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 4 (tháng 10 2022), 89–96. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.475.