[1]
Huynh, T.M.D. và Le, T.M.N. 2022. FORMULATION OF CREAM CONTAINING IBUPROFEN 5%. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 4 (tháng 10 2022), 81–88. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.474.