[1]
Nguyen, V.D. và c.s. 2022. ENDOVASCULAR INTERVENTION FOR ACUTE ISCHEMIC STROKE AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HOSPITAL. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 4 (tháng 10 2022), 35–42. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.467.