[1]
Vi, T., Pham, N.P.D., Tran, N.K., Truong, H.D., Nguyen, T.Y.N., Banh, T.N.T., Pham, H.K. và Nguyen, H.T. 2022. MEDICAL STUDENT’S MENSTRUAL CYCLE: THE UNKNOWN UNKNOWNS . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 4 (tháng 10 2022), 29-35. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.466.