[1]
Phan, V.H., Tran, D.L. và Tran, C.L. 2022. KNOWLEDGE, ATTITUDES, AND PRACTICES REGARDING COVID-19 PREVENTION AMONG MEDICAL STUDENTS OF CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 4 (tháng 10 2022), 14-21. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.464.