[1]
Phan, V.H. và c.s. 2023. FEAR OF COVID-19 AND ASSOCIATED FACTORS AMONG STUDENTS IN CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY DURING THE COVID-19 PANDEMIC. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 4 (tháng 2 2023), 7–13. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.463.