[1]
Nguyễn , T.H.H. và c.s. 2023. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BẠCH CHỈ NAM MILLETTIA PULCHRA KURZ FABACEAE. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 321–329.