[1]
Huỳnh, T.N.M., Nguyễn, T.X.H., Nguyễn, H.T.M., Lê, Q.M., Võ, M.T., Huỳnh, V.L., Nguyễn, T.L. và Nguyễn, V.T. 2023. ĐỘNG LỰC HỌC TẬP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 230-237. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.432.