[1]
Nguyễn, T.S.S. và c.s. 2023. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 233–239. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.415.